"Argyle" Series / yellow argyletimjleary@yahoo.com
yellow argyle

yellow argyle.jpg